Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 511

Eleitores 1 - 50 (of 1020)   próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V100 LEVwUWk9e4gyXYhq6VUzUIiDaW5hD8Y0pQBgF6VzaWQ
V1000 WKhMP/LKdfpX+lYbPRGmAXl5dqLGPOtE1XeREQSpFjs
V1001 rld3G4nEA3QCoyQPYVSesRbSu62Bx1ayihJKRlo3ps4
V1002
V1003
V1004 sP1z8rkUPXtwU9sUFV3hTtDBklRTottE1qyO6MG3LlU
V1005
V1006 3j496cIwNDTiBLTiUOEVdK+Eh6LMIdUMSa4HKJq0AUI
V1007 A+EOb+k2assurxHe+6WUvH0Y4TH72aWss+3Z72PGGhc
V1008 U1N+PzgRmIKONTC3ydlBjrOjR097EomKoQwn8rFRPU8
V1009 kJsI+yHL6eowR4o1PdaRWt5XT3Ox7Nh3kNJjk8RT0jU
V101 2a+YuKdSQECUOxQ+8yev43HlY4eXGKbxioy+boh6rD0
V1010
V1011
V1012 yei7ThXHDM/rZTzM8HxbU6jK116nrs8HPnj1qGxvaGk
V1013
V1014
V1015 B74aULdW24NU6eI8iim96FKs1VRWcoINk7wJXYzBYF0
V1016 rCqcN2zawc0Zj2oAuBWQmNFMyl9luIYTja6rjeQxkLs
V1017 UO4oIK8tAZp2ufUWwr6luKff27yMqVzYYR9Q7iz+kJ0
V1018 LZrBgb701sX5YOrFVrrrl7uiA+Ls/Ez8Gmw+DsgvaiE
V1019 mYGN0f+ah29Ie8qsD9poB7yl2tacniyaWQo79kcs5Wc
V102
V1020
V103 uRlK34Dc3e6uJmzrD45sNiVJux98N4kwsydCClNcZyg
V104
V105 YbrdZRv3f/QnHb0GjxTG4goG13gBD5xw2ZhFcHgq1cM
V106 4N2npn+Ax5guy4LINkTPiiJtk5UvPh9CKtQq7DdeSSU
V107 VAWcvl9CdZtsiJ0aiFtnTaqHFU5tQgcjm2tzza2pwI4
V108
V109 TFBZ2cVaceifN4zfhX3EuEy/I2wzBDoKuChoqJfQfso
V11
V110 N/ToGaaKzbecRQaSR3WqLrl0iOqvvYrBO423tMeS9cM
V111 WlClkP9qc9FGdjb75L2dvPPkSZwYSSxpaLho/KuYyG4
V112
V113 E5LL6AMt6zMiWZ9cjaqfr/r8Eku1TskjgILT2jBHa3U
V114
V115
V116
V117 VVInx/PvmD7YXBqjCgwdVkBSzReCZGyoCDFYS1QltIM
V118 VdIAgDh/AgkB0Z9HZ6ru3y6aCEOdA/+ezilHj8MVxeY
V119 EF40ByUrlIfPmlPkxIWrzQakQNNmS7uHextXBygvS9Y
V12 /gUEybXA9tZ3Dc+4q3aqxOd2GvETN5vp1J868LIjzAE
V120 +WscYjb2UbLWtXyp6ebX6QgH463g5Sr4a04V/uY3XqI
V121 wCFw35Sm8sfYzy5j5Unrn953qnuBQOkXlQik6uUST9A
V122
V123 sqds/ahUJCE7afRcwhqDjt0yfbcKBzUvNoPop1Dua2Y
V124
Eleitores 1 - 50 (of 1020)   próximo 50