Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 19

Eleitores 1 - 50 (of 73)   próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10 NwSIqDcuW9i1iI2/wFiS2SEPqeNBX7ZPu2MlSl1MS7I
V11 KuVVtTX/XfRVBGq0FkXXYd41uIvo3gZDvikEMLK0lHM
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19 oSnXiR0wygVXuEM0oLPJsFgKSAp5CsCGAYVZBlveX+0
V2
V20
V21
V22 uJQWTyifp0dht7PIC6wMhRmjd+e9f8ZITmIHNo4NKK0
V23
V24
V25
V26
V27 VgqPL1HbHIbSdNLjwlHhLzb/P74mLz0wSgqtA4eGhq8
V28
V29
V3
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37 Ye2benu6GWaog1VvFg1EOPqzvnrhcaYIQvEsFh1WiDs
V38
V39 tdP/gzQugXA2nwkAh6PO4zcmaITfSffVV4x6NFJemps
V4
V40 bg+5U5zXAyTnIXGbYNZxmYFeF+Mm29lidy8zq3JNQck
V41
V42
V43 qqERcYNDdiTCfBWfGoNcW+2vhpM9ANBfAUMQm06jnS8
V44
V45
V46 BfYYBAWiVPkqk0IFEpCtSeJk1p5mGpOvQQCfVQjVWbg
V47
V48
V49 I7x2bOx1qE2NBg7YLA37e4h8XMqp2ZkkFEzkW7ngiZ8
V5
V50 KYfvW9Yrl3LGt953AY7/4MeHVlHoM3//yKcWkXaG4EU
V51
V52
V53
V54 Ee92JP1KBvDoTH6JY5rmILRlHKEqEpJuOX4GA+LLVbk
Eleitores 1 - 50 (of 73)   próximo 50